Jeugdrecht kent zowel civielrechtelijke als strafrechtelijk kanten. Op beide gebieden verleent Advocatenkantoor Hillegom juridische bijstand.

Civiel jeugdrecht:
Bestaat uit onder meer:
– beschermingsmaatregelen bestaande uit ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen;
– gezagskwesties (gezamenlijk en één ouder gezag, ontheffing en ontzetting uit het ouderlijk
gezag en voogdij);
– omgangszaken;
– adoptiezaken.

Jeugdstrafrecht:
Voor kinderen in de leeftijd tot achttien jaar geldt het jeugdstrafrecht. Jonge kinderen (tot twaalf jaar) die iets doen wat strafbaar is, kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.

Halt:
Heb je voor het eerst iets strafbaars gedaan, bijvoorbeeld iets vernield of uit een winkel gestolen, dan is de kans groot dat de politie je naar een Haltbureau stuurt. Je krijgt dan de keuze: of naar het Haltbureau of naar de officier van justitie. Het voordeel van Halt is dat de jongere geen strafblad krijgt, omdat de straf buiten justitie om wordt geregeld. Een jongere die zich niet aan de Halt-afspraken houdt, die vaker misdrijven pleegt of die ernstige delicten pleegt komt wel bij de officier van justitie terecht. Deze bepaalt of je voor de rechter moet komen en hij beslist of er een boete, een schadevergoeding, een straf of een maatregel moet worden gevraagd. Het is de kinderrechter die uiteindelijk over de straf beslist.

Als de officier alleen een boete eist en je betaalt op tijd, dan hoef je niet naar de rechter. Kom je bij de kinderrechter, dan zal de Raad voor de Kinderbescherming advies geven over een straf. Meestal adviseert de Raad geen gevangenisstraf, maar een andere straf: een werk- of een leerstraf.

Detentiestraf:
Jongeren van 12 tot 16 jaar kunnen een vrijheidsstraf van maximaal een jaar krijgen. Jeugdigen van 16 en 17 jaar kunnen niet meer dan twee jaar vrijheidsstraf krijgen. In hele ernstige gevallen kan hiervan worden afgeweken. De jongere wordt dan als een volwassene berecht.
Anders dan bij het strafrecht voor volwassenen is bij het jeugdstrafrecht de rechtszitting in de regel niet voor publiek toegankelijk. De zitting is, zoals dat heet, achter gesloten deuren.

PIJ-maatregel:
Als een jongere een geweldsdelict of zedendelict heeft gepleegd, kan hij veroordeeld worden tot een een PIJ-maatregel (Plaatsing In Jeugdinrichting). De PIJ-maatregel is bedoeld om criminele jongeren met een ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening, te behandelen en te (her)opvoeden.