Besluit u te gaan scheiden, dan kunt u kiezen voor scheidingsmediation.

U en uw partner kiezen voor een scheidingsmediator. In dat geval tracht u met elkaar in een aantal gesprekken tot overeenstemming te komen over alles wat er voor de scheiding moet worden geregeld. De mediator begeleidt u daarbij op zowel juridisch als op relationeel en emotioneel gebied. Bij dit laatste moet u denken aan het op gang brengen van het verwerkingsproces en een nieuwe wijze om met elkaar te communiceren. De scheidingsmediator houdt, als neutrale derde, de belangen van beide partijen in het oog. Als de mediation tot overeenstemming leidt, wordt die vastgelegd in een overeenkomst, het (echt)scheidingsconvenant. Scheidingsmediation is een beproefde methode om crisissituaties in de relationele sfeer op te lossen. Het resultaat van mediation is meestal bevredigender dan de beslissing van de rechter. Beide partijen zijn het immers met elkaar eens.

De basisregels bij mediation

Scheiding via mediation kan alleen succesvol verlopen als u en uw (ex-)partner zich houden aan een paar basisregels.

Uw plichten zijn:

 • U moet bereid zijn echt te luisteren naar uw (ex-)partner. De mediator helpt u daarbij. De mening van uw (ex-)partner is evenveel waard als uw mening.
 • U moet bereid zijn de leiding van de scheidingsmediator te aanvaarden. De mediator kan u echter nooit tot iets dwingen. Loopt de mediation stuk, dan volgt meestal alsnog een procedure waarbij beide partijen een eigen advocaat in de arm nemen.
 • U en uw (ex-)partner moeten bereid zijn alle informatie over uw inkomen, bezittingen en schulden aan de mediator mee te delen.

 Uw rechten zijn:

 • Uw belangen tellen net zo zwaar als de belangen van uw (ex-)partner.
 • U mag altijd advies inwinnen bij adviseurs, zoals een andere advocaat, een accountant, een psycholoog, een vriend, enzovoort.
 • Zolang er nog geen convenant (overeenkomst) tot stand is gekomen, mag u altijd stoppen met de
 • mediation en alsnog de beslissing aan de rechter overlaten.

Alleen dan is de mediator in staat u beiden goed te begeleiden bij het tot stand brengen van een eerlijke en juridisch verantwoorde regeling. Een groot voordeel van scheidingsmediation is dat u en uw (ex-)partner samen beslissen over wat er wel en niet gaat gebeuren in de toekomst na de scheiding. Dat is anders dan bij een scheiding op tegenspraak. Dan bepaalt de rechter wat wel of niet kan en mag na de scheiding. De praktijk wijst uit dat een scheiding door mediation bijna altijd sneller is dan procederen. Door deze wijze van scheiden gaat u ook met een zekere mate van berusting uit elkaar. U hebt de afwikkeling van de echtscheiding immers samen geregeld. Dit komt niet alleen u en uw (ex-)partner ten goede, maar vooral ook de kinderen.

Iedereen die bereid is juist in deze moeilijke periode te blijven overleggen met de (ex-) partner, kan scheiden met hulp van de scheidingsmediator. De mediator weet niet alleen wat volgens de wet wel en niet mogelijk is, maar is ook getraind om de gemeenschappelijke belangen van beide partners zichtbaar te maken.

Wat regelt u samen?

Onder de neutrale begeleiding van de scheidingsmediator wordt bij een echtscheiding onder andere geprobeerd overeenstemming te bereiken over de volgende zaken:

 • ouderschapsplan: bij wie gaan de kinderen wonen, ouderlijk gezag, verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, kinderalimentatie;
 • ie gaat waar wonen;
 • partneralimentatie;
 • afwikkeling van de gemeenschap van goederen of van de huwelijkse voorwaarden;
 • pensioenverevening: verdeling van het opgebouwde pensioen.

Zo gaat de mediator te werk

De mediator gaat allereerst na of u en/of uw (ex-)partner de scheiding echt  wil(len), of de scheidingsmelding heeft  plaatsgevonden, of u beiden ‘geschikt’ bent voor het mediationtraject en de wil heeft om er samen uit te komen. Vervolgens wordt de mediation-overeenkomst getekend waarin de werkafspraken zijn vastgelegd. De scheidingsmediator verzamelt vervolgens met u en uw (ex-)partner alle informatie die nodig is voor de scheiding. Met die gegevens maakt de mediator een duidelijk en volledig overzicht van de regelingen die moeten worden getroffen. Daarna beginnen de onderhandelingen tussen u en uw (ex-)partner, waarbij de mediator het evenwicht tussen beide partijen bewaakt. Waar nodig informeert de mediator de partijen over juridische aspecten.

De mediator neemt echter geen beslissingen, dat doen u en uw (ex-)partner samen. Als u en uw (ex-) partner overeenstemming hebben bereikt, legt de scheidingsmediator het resultaat vast in een overeenkomst, het echtscheidingsconvenant’. De advocaat-scheidingsmediator dient vervolgens een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in. Onderdeel van dit verzoekschrift zijn het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant. Het uitspreken van de echtscheiding moet altijd door de rechter worden gedaan. Als u en uw ex-partner overeenstemming hebben bereikt, wordt de zaak schriftelijk afgedaan. U komt dan  niet in de rechtszaal.