Tarieven rechtsbijstand

Tijdens uw eerste gesprek geven wij u een indicatie van het voor uw zaak geldende uurtarief. Komt u in aanmerking voor een toevoeging, dan kunnen wij dat voor u aanvragen.

Standaarduurtarief

Het standaardtarief is onder meer afhankelijk van de soort zaak, de cliënt, de omstandigheden van het geval en van bijvoorbeeld de spoedeisendheid van de gewenste rechtsbijstand. Het tarief voor particulieren bedraagt € 190,- per uur (exclusief 5%, kantoorkosten en b.t.w.) en voor bedrijven € 210,- per uur (exclusief 5%, kantoorkosten en b.t.w.). Voorts dient in voorkomend geval rekening te worden gehouden met bijkomende kosten zoals deurwaarderskosten of een deskundige.

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingszaken: ook wel pro deo genoemd)

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Hierbij speelt de hoogte van uw inkomen en vermogen een rol. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) die beslist over de toe- of afwijzing van een toevoeging hanteert daarvoor de volgende voorwaarden:

Vermogensgrenzen
U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw vermogen van twee jaar geleden meer was dan het heffingvrije vermogen (peiljaar 2018: € 30.000,-. Met andere woorden: betaalde u belasting in box 3 dan wordt de aanvraag afgewezen.

Inkomensgrenzen
Hoe hoger uw inkomen in het peiljaar (i.c. 2018), hoe hoger uw eigen bijdrage is. Er is geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand boven een fiscaal jaarinkomen van € 27.900,- (voor alleenstaanden) en € 39.400,- (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin).

Resultaatsbeoordeling
Na het eind van een civiele en bestuursrechtelijke zaak bekijkt de RvR wat het resultaat is geweest van de zaak. Een civiele zaak is bijvoorbeeld een echtscheiding of een conflict met uw werkgever. Een bestuursrechtelijke zaak is bijvoorbeeld een bezwaar tegen de weigering van een uitkering. De RvR beoordeelt het resultaat niet als u een toevoeging heeft gekregen voor een straf- of een vreemdelingenzaak. Dit geldt overigens niet als de kosten van rechtsbijstand betaald worden door bijvoorbeeld de andere partij. In dat geval moet de RvR in alle zaken de toevoeging intrekken.

Wanneer moet u de kosten van rechtsbijstand alsnog zelf betalen?
Als u een toevoeging hebt gekregen voor een civiele of bestuursrechtelijke controleert de RvR op basis van de financiële uitkomst van deze zaak of u zelf de kosten van uw advocaat zou kunnen betalen. Dit is zo, indien u een geldbedrag ontvangt dat tenminste 50% van het heffingvrije vermogen bedraagt. Dit bedrag is in 2018 gesteld op € 15.000,- per belastingplichtig persoon.

Het is daarbij niet van belang waarom u dit geld krijgt. Ook een vordering op een geldbedrag telt mee.

Voorbeelden van wat de RvR bedoelt met een resultaat zijn:

  • achterstallig loon;
  • een ontbindingsvergoeding/afkoopsom;
  • schadevergoeding/smartengeld;
  • een betaling/vordering wegens overbedeling bij echtscheiding; (Bij een echtscheiding worden de bezittingen en schulden tussen beide partners verdeeld. Als één van de partners te veel bezittingen ontvangt, dan moet deze het verschil in waarde aan de andere partner betalen).
  • de opbrengst van de verkoop van de woning ook indien de woning tijdens de echtscheidingsprocedure reeds is verkocht.

De RvR gaat bij de resultaatsbeoordeling uit van netto bedragen.

Wij vragen deze toevoeging voor u aan bij de RvR. U dient echter wel rekening te houden met een eigen bijdrage van minimaal € 203,- en maximaal € 853,- per zaak en in zaken betreffende het personen- en familierecht van minimaal € 353,- en maximaal € 881,-. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U kunt op deze bijdrage een korting van € 55,- krijgen indien u door het Juridisch Loket (0900 – 8020) naar ons bent doorverwezen. Meer informatie.

Of u in aanmerking komt voor toevoeging wordt tijdens het eerste gesprek met u besproken. Informatie hierover vindt u op: www.rvr.org.

Bijkomende kosten

De op deze pagina genoemde tarieven zijn exclusief b.t.w. en griffierechten, deurwaarders-, uittreksel-, reis- en kantoorkosten en de kosten van deskundigen.

Toga tarief € 80,-
Wordt u geconfronteerd met een (juridisch) probleem en wilt u eerst laten beoordelen of u een zaak hebt? Voor dit eerste gesprek rekenen wij een bedrag van € 80,- (exclusief b.t.w.). Dit bedrag dient u voorafgaand aan het gesprek te voldoen. U krijgt daarvoor een kwitantie mee.

Wij geven u in een gesprek van maximaal één uur een indicatie van de haalbaarheid van de zaak en geven uitleg over welke stappen er ondernomen kunnen worden. Als u naar aanleiding van dit gesprek besluit om de zaak door ons kantoor te laten behandelen, berekenen wij vanaf dat moment een nader overeen te komen uurtarief (exclusief 21% BTW en 5% kantoorkosten).

Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (www.rvr.org), dan vraagt de advocaat voor u een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Het bedrag van € 80,- dat u hebt betaald, wordt verrekend met de eigen bijdrage, die de Raad voor Rechtsbijstand zal vaststellen.

Derdengelden

Het kantoor beschikt niet over een derdengeldrekening en kan deze niet ontvangen.