Verbintenissenrecht

Onder een verbintenis wordt in het algemeen verstaan een vermogensrechtelijke betrekking tussen 2 of meer personen, krachtens welke de ene partij (A) jegens de andere partij (B) tot een prestatie verplicht is, waarop laatstgenoemde partij (B) aanspraak kan maken.

Enerzijds ontstaat dus een recht en anderzijds een daarmee overeenstemmende verplichting. Niet alle rechten en verplichtingen vormen echter een verbintenis, maar slechts de door het recht erkende en geregelde verhoudingen. Verbintenissen kan men onderscheiden in verbintenissen die rechtens afdwingbaar zijn: de civiele verbintenissen, en die rechtens niet afdwingbaar zijn: de natuurlijke verbintenissen. Op het gebied van het verbintenissenrecht kunnen zich een tal van uiteenlopende problemen voordoen, waarbij juridische bijstand onontbeerlijk is.

Onder meer in het geval van niet-nakoming van een overeenkomst door één van de bij de betreffende overeenkomst betrokken partijen en de gevolgen daarvan. Ook kan er sprake zijn van schuldeisersverzuim, bijvoorbeeld in het geval een leverancier niet levert. Verder kan er bijvoorbeeld sprake zijn van materiële c.q. immateriële schade tengevolge van het handelen of nalaten van de ander, dan wel door het plegen van een onrechtmatige daad door een derde.